Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU 

 

 • 1 Postanowienia Ogólne 
 1. Organizatorem konkursu jest firma MOSCA Martyna Głowacka z siedzibą w Łodzi, dalej zwany „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 grudnia 2020r.
 3. Konkurs nie jest organizowany przez portale Instagram i Facebook, a jedynie za ich pośrednictwem.

 

 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 3. a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 4. b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. d) posiada konto w serwisie Instagram,
 7. e) wykona Zadanie Konkursowe.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 9. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik skomentuje post konkursowy odpowiadając na pytanie: Czym jest dla Ciebie okres świąteczny?
 10. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza dodanie odpowiedzi na zadane w poście pytanie.
 11. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 12. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 14. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 15. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 16. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 17. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 18. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne. 
 19. Prace konkursowe można nadsyłać w dniach 12-17 grudnia 2020r.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 1. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 2. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego w zakresie rozpowszechniania utworu tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. 

 

 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny dodanych przez Uczestników odpowiedzi i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykonał Zadanie Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę.
 2. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda – Czapka zimowa dziecięca z kominem – czerwona z pomponem dostępna na www.bubalove.pl
 3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 18 grudnia 2020r.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia prac konkursowych w profilu Organizatora i oznaczeniu nazwy konta w serwisie Instagram najpóźniej dnia 18 grudnia 2020r.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzców do Organizatora w ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 7. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z braku kontaktu ze strony Uczestnika
 9. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz (słownie: jeden) raz.

12.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. 

 

 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez platformę Instagram.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników (nazwy kont) będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Bubalove.” na adres e-mail biuro@bubalove.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2020r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem https://bubalove.pl/pl/regulamin-konkursu/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.. 
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

 

Dodaj komentarz

WALUTA/CURRENCY/DIE WÄHRUNG
PLN Złoty polski
EUR Euro